Openingsuren
ma - zat | 10:00 - 18:30
Bel ons?

Algemene Voorwaarden

1. Definities

– AA Repair: De handelsnaam van Angelo Adriaensens, zelfstandige met als ondernemingsnummer 0668.776.594 exploitatieadres te 9050 Gent, Pieter Lachaertstraat 8.

– klant: de persoon die een overeenkomst sluit met AA Repair voor de reparatie van elektronica.

 

2. Afspraak maken

Via de website www.aarepair.be of via andere vermelde communicatiekanalen, kan een afspraak worden gemaakt met AA Repair. Alle afspraken gaan door op het adres van de onderneming van AA Repair.

Onder welke voorwaarden en tegen welke prijs een reparatie gebeurt, wordt bepaald op de afspraak.

Het maken van een afspraak kan niet worden aanzien als de aanvaarding van een eenzijdig aanbod, zodat daaruit geen verbintenissen kunnen ontstaan.

 

3. De prijs

De prijzen zoals weergegeven op de website www.aarepair.be zijn louter indicatief. De prijs voor elke reparatie zal worden besproken en overeengekomen op de afspraak.

Prijzen zijn steeds inclusief BTW.

 

4. De overeenkomst

 De overeenkomst bepaalt welke reparatie tegen welke prijs zal worden uitgevoerd binnen welke termijn. De overeenkomst wordt bevestigd aan de klant middels bestelbon.

Indien blijkt dat de overeengekomen reparatie niet kan worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld vochtschade, kan AA Repair de overeenkomst beëindigen, waarbij het toestel door de klant kan worden opgehaald bij AA Repair. AA Repair kan voor het onderzoek aan de elektronica een forfaitaire vergoeding vragen van 49 euro. De klant kan voor de beëindiging wegens onuitvoerbaarheid van de reparatie, geen vergoeding vragen van AA Repair.

Indien na het sluiten van de overeenkomst een bijkomende reparatie nodig blijkt, zal de klant hiervan steeds worden ingelicht en geeft de klant aan of 1. enkel de overeengekomen reparatie gewenst is, 2. ook de extra reparatie gewenst is, tegen de door AA Repair opgegeven extra prijs, 3. de overeenkomst wordt beëindigd. Voor de beëindiging door de klant, kan AA Repair geen vergoeding vragen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn suppletief aan de overeenkomst tussen de klant en AA Repair.

 

5. Betalingsmodaliteiten

De prijs dient ten laatste te worden betaald bij de afhaling van het toestel.

Vanaf de vervaltermijn zijn van rechtswege nalatigheidsintresten verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij gebreke aan betaling binnen de 6 maanden, te rekenen vanaf de vervaldag, is AA Repair gemandateerd door de klant om het toestel te gelde te maken, waarbij AA Repair de prijs verhaalt op de verkoopsom voor het toestel. Het verkoopsaldo wordt overgemaakt aan de klant.

 

6. Gebruikte reparatie-onderdelen

Voor de reparatie van de elektronica gebruikt AA Repair nieuwe onderdelen, of in voorkomend geval ruilonderdelen.

Uitgezonderd als zulks anders is overeengekomen, houdt AA Repair de gerepareerde onderdelen in bezit.

 

7. Garantie

AA Repair geeft 1 jaar garantie op de uitgevoerde reparatie, te rekenen vanaf de afhaling van het gerepareerde toestel, of te rekenen vanaf 2 maanden na de melding dat het toestel kan worden afgehaald.

De garantie geldt enkel voor de uitgevoerde reparatie en de daarbij gebruikte en/of vervangen onderdelen.

De garantie vervalt bij vochtschade, valschade of elke andere schade veroorzaakt door de klant na reparatie. De garantie vervalt eveneens als blijkt dat na reparatie het toestel is gedemonteerd of opengemaakt.

Na hernieuwde reparatie in garantie, gaat een nieuwe garantieperiode in zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel.

Indien de reparatie onder garantie valt, wordt het toestel kosteloos hersteld. De herstelling kan evenwel nooit omvangrijker zijn dan de initiële reparatie. Indien de herstelling bijkomende stukken of reparaties vergt dan de initiële reparatie, zal de klant daarvan worden ingelicht en zal daartoe een bijkomende overeenkomst moeten worden getroffen buiten de garantie, conform artikel 4.

De overeenkomst valt buiten het toepassingsgebied van de Garantiewet.

 

8. Verlies van data

AA Repair is niet verantwoordelijk voor gebeurlijk verlies van data op het te repareren toestel. De klant is verantwoordelijk voor het maken van de nodige backups van de data, alvorens het toestel voor reparatie wordt afgegeven.

 

9. Reparatie bij vochtschade

Voor een onderzoek van vochtschade, zonder reparatie, zal AA Repair een onderzoekskost aanrekenen. Deze onderzoekskost komt te vervallen indien de klant alsnog opdracht geeft tot reparatie en een overeenkomst daartoe wordt gesloten met AA Repair.

 

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van AA Repair voor verlies en diefstal, is beperkt tot de periode dat het toestel effectief wordt gehouden door AA Repair.

Enkel schade die in causaal verband staat met de door AA Repair uitgevoerde reparatie, kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van AA Repair bedraagt maximaal de gangbare tweedehands-waarde van het gerepareerde toestel.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst en alle verbintenissen tussen AA Repair en de klant en alle geschillen daaruit voortvloeiend of daarmee verband houdend is het Belgisch recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst en alle verbintenissen tussen AA Repair en de klant.